Konkurs

FutureLab organizuje coroczne konkursy na projekty studenckie, w wyniku których wyłaniane są projekty do finansowania na kolejny rok. Ogłoszenia o konkursie zamieszczane są na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych jednostki. Towarzyszy im także kampania informacyjna w internecie oraz w formie plakatów na wszystkich kampusach Politechniki Krakowskiej.
Wyboru najlepszych projektów dokonuje podczas posiedzenia Rada Naukowa złożona z przedstawicieli wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej.

ZGŁOSZENIA I ZASADY

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie wymaganych dokumentów: 1. wypełnionego formularza ze szczegółowymi informacjami na temat składu osobowego grup, proponowanego zakresu prac naukowych oraz 2. preliminarza wydatków, w którym określone są przewidywane koszty realizacji projektu.

W ramach uzyskanych środków na projekty studenckie mogą być finansowane:

  • materiały zużywalne i eksploatacyjne,
  • wyjazdy studyjne,
  • szkolenia i warsztaty,
  • zakup lub wynajem aparatury badawczej,
  • dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu,
  • zakup oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów.

W ocenie projektu uwzględniane są przede wszystkim:

  • zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu,
  • innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia,
  • zakres przeprowadzonego projektu i przyjęta metodologia.

Wyboru najlepszych projektów / podziału środków na realizację projektów dokonuje podczas posiedzenia Rada Naukowa złożona z przedstawicieli wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej.

DOTYCHCZASOWE KONKURSY

W wyniku czterech konkursów na projekty studenckie z lat 2019 – 2022 powstały 82 grupy projektowe skupiające ok. 700 studentów Politechniki Krakowskiej.
Do piątego konkursu, w listopadzie 2023 r., zgłosiła się rekordowa liczba 57 grup projektowych, w skład których wchodzi niemal 400 studentów PK, a wnioskowana kwota jest bliska 1,5 mln zł. Wyniki konkursu będą znane w styczniu 2024 roku.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony