);

Konkurs

FutureLab PK

Konkurs

Konkurs na projekty studenckie

Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.

Zgłoszenia i zasady

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik).

 1. Formularz zgłoszeniowy może być dostarczony:
  a) jako skan wniosku mailowo: futurelab@pk.edu.pl;
  b) osobiście do kancelarii PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków;
  c) pocztą na ww. adres.
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków (załącznik). W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej preliminarz wydatków należy dosłać e-mailem na adres: futurelab@pk.edu.pl.
 3. Zgłoszenia mogą dokonywać studenci Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunem
  merytorycznym – pracownikiem technicznym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym z PK (grupa projektowa).
 4. Grupa projektowa może składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.
 5. Terminy: nabór do konkursu – do 30 listopada 2020 r.

W ocenie projektu uwzględniane będzie przede wszystkim:
a) zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;
b) innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;
c) zakres przeprowadzonego projektu i przyjęta metodologia

W ramach uzyskanych środków na projekty studenckie mogą być finansowane:
a) materiały zużywalne i eksploatacyjne;
b) wyjazdy studyjne;
c) szkolenia i warsztaty;
d) zakup lub wynajem aparatury badawczej;
e) dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu;
f) zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania
tzw. twardych efektów.

Laureaci konkursu na projekty studenckie otrzymują bezpłatne wsparcie w działaniach
promocyjno-marketingowych projektu.

Skip to content